Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz

Sekretariat Prorektora ds. Kszta?cenia
G?ówny specjalista - mgr Joanna Podgródna - tel. +48 89 523-33-12, 523-33-60
e-mail:  gorniewicz@uwm.edu.pl

Kompetencje:

 • 1.      Odpowiada za ofert? edukacyjn? i nadzoruje organizacj? procesu dydaktycznego w Uniwersytecie.

  2.      W ramach powierzonych kompetencji:

  1)      tworzy ofert? edukacyjn? dostosowan? do misji i strategii Uniwersytetu;

  2)      tworzy minima kadrowe i programowe niezb?dne do funkcjonowania kierunków studiów i poziomów kszta?cenia;

  3)      podejmuje decyzje dotycz?ce legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic?;

  4)      zatwierdza przydzia? obci??e? dydaktycznych nauczycieli akademickich;

  5)      kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??;

  6)      reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;

  7)      przewodniczy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej;

  8)      nadzoruje:

  a)      rekrutacj? na studia I, II i III stopnia,

  b)      proces kszta?cenia w Uniwersytecie,

  c)      kszta?cenie na studiach doktoranckich oraz przyznawanie pomocy materialnej doktorantom,

  d)     rozliczenia obci??e? dydaktycznych nauczycieli akademickich,

  e)      funkcjonowanie zamiejscowych o?rodków dydaktycznych, Mi?dzynarodowego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ostródzie, O?rodka Kultury J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców, Akademickiego Gimnazjum Nr 23 im. Marii i Georga Ditrichów w Olsztynie oraz XII Liceum Ogólnokszta?c?cego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w UWM,

  f)       merytorycznie prac? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich;

  9)      wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Dydaktycznych, Senack? Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu oraz Senack? Komisj? Statutow?.

   

Terminy przyj?? interesantów:
Poniedzia?ek godz. 1300 - 1500
Czwartek godz. 1300 - 1500


Ta strona by?a odwiedzana 1963 razy (w tym z UWM 186 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa